П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 График на съда  
 График на съда

 

В изпълнение на решение на ВСС – протокол № 27/07.06.2006 г. Разпределението на наказателните дела по съдии се извършва по принципа на случайния избор – чрез компютърна програма.

                                                              ГРАФИК >>>

                           НА НАСРОЧЕНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

                             за  периода от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г.

                                                                                         

                                              

  Настоящият график се допълва и актуализира ежеседмично.                                       


гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР